לא נמצאו מוצרים בעגלת הקניות.
0
לא נמצאו מוצרים בעגלת הקניות.
0

כללי

 1. האתר מופעל על ידי בית עם גינה בע”מ (להלן: “בית עם גינה”).
 2. אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן תשמא-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו וככל ותתגלה סתירה בין האמור בתקנון זה לבין הקבוע בדין, יחול האמור בדין.
 3. האתר מיועד לספק למשתמש מידע על החברה, מידע על מבצעים, אופן ההגעה לסניפים, דרכים ליצור קשר עם החברה וכדומה. המוצרים המוצגים באתר ניתנים לרכישה דרך האתר (מכר מרחוק), בכפוף לזמינותם במלאי ולאמור בתקנון זה.
 4. ״בית עם גינה״ אינה מחויבת לספק מוצר שאינו קיים במלאי, והמשתמש מוותר על כל תביעה בכל הכרוך ונובע מכך. כמו כן ייתכן כי מוצרים הקיימים במלאי החנויות לא יופיעו באתר, והמשתמש מוותר על כל תביעה בכל הכרוך ונובע מכך.
 5. מובהר כי ייתכנו מקרים חריגים של טעויות ביחס למידע על המוצרים באתר לרבות מחירם. טעויות אלו הינן בתום לב, הנובעות מטעות אנוש או טעות הקלדה בולטות בחריגותן, במקרים אלה לא יוכל המשתמש ליהנות מהטעות והוא יהיה זכאי לרכוש את המוצר במחיר הנכון.
 6. אותם שירותים ומוצרים הנמכרים דרך אתר בית עם גינה, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב באתר. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי וזאת עד למקסימום הנקוב באתר, וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש.
 7. השימוש באתר הינו כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.
 8. כל משתמש ו/או מבצע פעולת רכישה באתר בית עם גינה (להלן: “מבצע הפעולה” ו/או “הרוכש” ו/או “הצרכן”), מצהיר – בעצם השימוש ו/או הרכישה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על השימוש ורכישת מוצרים באמצעות אתר בית עם גינה, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת השימוש ו/או הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד בית עם גינה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויותבית עם גינה ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.
 9. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
 10. מחירי המשלוח המצויינים באתר מתייחסים לקו באר שבע-חדרה. תושבי איו”ש (מעבר לקו הירוק), ושאר חלקי הארץ, נדרשים לתוספת מחיר, יש לפנות לשירות הלקוחות טרם ההזמנה.

מבצעים

 1. אתר בית עם גינה מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, ו/או מבצעי הנחות מיוחדים וכדומה.
 2. אין כפל מבצעים ו/או אפשרות רכישה בתווי קניה, כרטיס נטען, כרטיס דיירקט, כרטיס תייר, אלא אם כן צוין אחרת.
 3. בית עם גינה אינה מתחייבת כי כל מבצע שתערוך יחול על כלל לקוחותיה. יודגש כי בית עם גינה זכאית לשנות את ההטבות או לבטלן, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. בית עם גינה רשאית בכל עת, להפסיק כל מבצע שהיא עורכת לשנותו או להחליפו ולבטל או לשנות בכל עת מתן כל הנחה הניתנת על ידה, הכל לפי הקבוע בתנאי אותו מבצע.

ביצוע הזמנה

 1. לקוח גולש לאתר בית עם גינה, במידה והנך חפץ ברכישת מוצר/ים – נא הרשם באתר והשאר פרטי זיהוי: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני (“דוא”ל”), מספר טלפון, שם משתמש לכניסה. סיסמא תוחזר לכתובת דוא”ל כאמור. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, שאם לא כן, לא תוכל בית עם גינה להבטיח את ביצוע ההזמנה. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.
 2. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות דרך האתר, יש לבחור תחילה מוצר או שירות שניתנים לרכישה דרך האתר באמצעות לינק “הוסף”.
 3. ניתן לבצע הזמנה של מוצר בתוספת דמי משלוח לאספקה עד בית הלקוח בכפוף לאמור בתקנון זה.
 4. בקופה הנך מתבקש לרשום את פרטי כרטיס האשראי וכן מספר התשלומים, לפי הנהוג בבית עם גינה ולאשר את העסקה. לעיתים, בקניה מעל סכום מסוים, יתבקש מבצע הפעולה לשלוח העתק צילומי של תעודת הזהות שלו, וזאת לאור הוראות הבטיחות של חברת הסליקה.
 5.  מיד לאחר ביצוע הפעולה, תבצע בית עם גינה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ובדיקה של המצאות הפריט המוזמן במלאי. עם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי תינתן הודעה מתאימה על גבי מסך המחשב כי ההזמנה אושרה זמנית ואולם האישור הינו מותנה למשך תקופה של 24 שעות עד גמר וידוא המצאות הפריט המוזמן במלאי החברה ורק אז יינתן אישור סופי של ההזמנה ויישלח אישור וחשבונית קנייה לכתובת הדוא”ל על ביצוע הפעולה. ההזמנה תרשם במחשבי בית עם גינה וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור “כרטיס לקוח”.
 6. במקרה בו לא אושרה ההזמנה ע”י חברת האשראי- מבצע הפעולה יקבל הודעה מתאימה ע”י מרכז ההזמנות. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לעסקה וההזמנה תהא בטילה ומבוטלת.
 7. יובהר ויודגש, כי ההזמנה תחשב כמושלמת רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי ובית עם גינה אינה מחויבת כלפי הלקוח כל עוד לא אושרה ההזמנה על ידי חברת האשראי.
 8. כל ההזמנות שאושרו ע”י חברות האשראי ירשמו באתר עם סטאטוס “הזמנה חדשה”.
 9. הרישום שנרשם במחשבי בית עם גינה ואישור התשלום על ידי חברת האשראי, יהווה ראיה לנכונות הפעולות.
 10. חיוב הרוכש בגין המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי.
 11. תעודת אישור תשלום תשלח לתיבת דוא”ל, אשר הוקלדה בעת הרכישה.
 12. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחהן iCount הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת אתר בית עם גינה וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה ל”חשבון שלי”.
 13. הרשמה לבית עם גינה מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות בית עם גינה, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של בית עם גינה, אלא אם כן סימן מבצע הפעולה במהלך הרכישה כי אינו מעוניין בכך.

מי זכאי לבצע פעולות רכישה

 1. כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר בית עם גינה ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתרבית עם גינה, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה.
 2. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תחייב פעולת הרכישה את בית עם גינה.
 3. תנאי מוקדם הינו היות המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל ולחילופין תייר הנמצא בארץ כדין
 4. פעולת רכישה של מוצרים באתר בית עם גינה נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד באתר האינטרנט בלבד , שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת כדין בישראל.
 5. על המשתמש להיות בעל תא דואר ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
 6. מחירי האתר תקפים באתר בלבד. 
 7. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי בית עם גינה הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה -לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.
 8. בית עם גינה רשאית למנוע ממשתמש להשתתף במכירות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
  36.1 המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
  36.2 המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון.
  36.3 המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
  34.4 המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבית עם גינה או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי החנויות ו/או מי מצד ג’ כל שהוא.
  34.5 המשתתף מתכוון לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.
 9. בית עם גינה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.
 10. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

המוצרים המוצעים לרכישה באתר בית עם גינה

 1. בית עם גינה מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. בית עם גינה אינה מתחייבת להציע באתר את כל או איזה מן המוצרים שהיא מציעה לרכישה בחנויותיה.
 2. בית עם גינה מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לבית עם גינה שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
 3. בית עם גינה תעדכן באם המוצרים אינם קיימים עוד במלאי ואולם ייתכנו מקרים בהם ייעשו מספר רב של הזמנות ביום אחד והנתונים אודות המלאי לא יעודכנו באופן מיידי אלא זמן סביר לאחר מכן.
 4. חלק מהמוצרים המוצעים לרכישה באתר בית עם גינה מלווים בתעודת אחריות. במקרים אלה תעודת אחריות תהיה מטעם היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות ו/או בית עם גינה (להלן: “בעל האחריות”).
 5. האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על בעל האחריות ולא על בית עם גינה.
 6. כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד בית עם גינה ו/או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות דלעיל אלא לבעל האחריות בלבד. תעודת האחריות מאת בעל האחריות תימסר במעמד מסירת המוצר, וכן יתאפשר עיון בתעודת האחריות עוד לפני השלמת העסקה בנקודות המכירה של בית עם גינה. בתעודת האחריות יצוינו:
  44.1 שם המוצר, תיאורו ושם הדגם.
  44.2 תאריך רכישת המוצר, פרטי העוסק שמכר את המוצר.
  44.3 פרטי היצרן.
  44.4 כתובת ומספרי טלפון של תחנות השירות.
 7. חלק מן המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, בית עם גינה תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד בית עם גינה /או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה והטענות תופנינה כנגד הצד השלישי.
 8. כל מוצר המוצע לרכישה באתר בית עם גינה ילווה בנתונים הבאים לפחות, בפרט או באמצעות תקנון זה:
  46.1 פרטי חב’ בית עם גינה, לרבות מספר חברה וכתובתה.
  46.2 התכונות העיקריות של המוצר.
  46.3 מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.
  46.4 מחיר ההובלה או המשלוח נכון לתחומי הקו הירוק בלבד, למעט אזורי ים המלח ואילת. בית עם גינה תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לשטחים האמורים בתשלום מחיר הובלה שונה.
  46.5 מועד ודרך אספקת המוצר– מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.
  46.6 התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הינה למשך תקופת הופעתה באתר בית עם גינה ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  46.7 זהות חברת השירות ו/או שם היצרן וארץ ייצור הנכס.
  46.8 פרטים בדבר זכות מבצע הפעולה לבטל את החוזה, כמפורט בסעיפים 50-60 להלן.
  46.9 מידע בדבר האחריות לנכס או לשירות.

אופן ביצוע פעולת רכישה

 1. הרוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע למכירה דרך אתר בית עם גינה.
 2. בית עם גינה ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. ואולם ככל שמפעילי האתר יהיו מודעים לפרט השגוי שהוכנס, הוא יתוקן על ידם.
 3. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.
 4. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של בית עם גינה בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה וכן לגורם המספק ו/או המתקין לצורך ביצוע ההובלה ו/או ההתקנה הרוכש מסכים כי בית עם גינה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.
 5. מערכת המחשב של בית עם גינה מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר בית עם גינה, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

ביטול עסקת הרכישה

 1. עפ”י ס’ 14ג (ג)(1) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“), זכותו של הרוכש לבטל את עסקת הרכישה על ידי הודעה לבית עם גינה וזאת החל מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.
 2. על אף האמור לעיל, בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם רוכש שהוא אדם עם מוגבלות, ו/או אזרח ותיק ו/או עולה חדש, רשאי הרוכש לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לרוכש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 3. הייתה לרוכש זכות לבטל עסקה לפי החוק או לפי המוסכם עם החברה, יוכל לבטלה בהודעת ביטול שימסור לחברה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לפרטי ההתקשרות ביחס לכל דרך ביטול:
  1. בדואר אלקטרוני לכתובת:[email protected]
  2. באינטרנט – באמצעות טופס צור קשר באתר
 4. בהודעת ביטול שיעביר הרוכש לחברה עליו לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בעל פה כאמור לעיל – עליו למסור פרט מזהה נוסף אם הוסכם עליו בין הצדדים בעת ההתקשרות.
 5. בביטול עסקה לפי סעיף 14ו לחוק ושלא מהנימוקים המנויים לעיל, יחולו תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע”א-2010, לרבות לעניין התנאי שהרוכש יחזירם לעוסק ושהטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש.
 6. לקוח אשר רכש מוצר לאספקה עד הבית ומבקש לבטל את העסקה, יודיע לחברה על ביטול העסקה לא יאוחר מ- 12 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. לקוח אשר לא יודיע במועד הקבוע כאמור, יחויב בדמי משלוח.
 7. בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב המוצר על חשבונו ככל שהדבר אפשרי  או סביר באריזתו המקורית, וככל שהדבר אפשרי או סביר, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא אל כל אחד מסניפי הרשת.
 8. תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה’ לחוק הגנת הצרכן.
 9. בהתאם לכך:
  1. בביטול עקב פגם בנכס או אי התאמה בין הנכס לבין הפרטים שנמסרו לו, תחזיר החברה לרוכש תוך 14 יום את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו ויבוטל חיובו, ללא דמי ביטול. ככל שהנכס הגיע לרוכש עליו להעמידו לרשות החברה במקום בו נמסר לו ויודיע על כך לחברה.
  2. בביטול בשל טעמים אחרים, תחזיר החברה לרוכש תוך 14 יום את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו ויבוטל חיובו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס או 100 ₪- לפי הנמוך מביניהם. ככל שהנכס הגיע לרוכש עליו להעמידו לרשות החברה במקום העסק ויודיע על כך לחברה.
  3. החברה רשאית לתבוע נזקיה בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 10. ככל שיבקש הרוכש כי בית עם גינה תוביל חזרה את המוצר המוחזר, בין אם המוצר הגיע לידיו ובין אם המוצר נמצא בדרכו אליו, יישא הרוכש בעלות הובלת המוצר כאמור וזאת על פי עלויות ההובלה המקובלות בבית עם גינה.
 11. כמו כן לא יוחזר מוצר שאריזתו הושחתה, שנשבר או התקלקל כתוצאה משימוש לא נכון. תנאים נוספים: אין החלפה / החזרת מוצר שנחתך או הותאם לפי מידה. אין החלפה / החזרת מוצרים פסידים (נורת חשמל, סוללה, ראש דיו וכו’), אין החלפה / החזרת מוצר טיפוח (מטעמי הגיינה). אין החלפה/החזרת אביזר מחשב, מצלמה, מכשיר MP3 , תוכנה או סרט הניתנים להעתקה.

תשלום

 1. חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי בד בבד עם ביצוע ההזמנה לרכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.
 2. ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי, בכפוף לאישור חברת האשראי, בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית.על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.
 3. כל המחירים המוצגים באתר בית עם גינה כוללים מע”מ. המחירים אינם כוללים הוצאות הובלה והתקנה, וכן כל תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על הצרכן.
 4. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהתשלום באמצעות כרטיס אשראי מאובטח ופרטי כרטיס האשראי לא נשמרים במערכת בית עם גינה לאחר ביצוע הרכישה על ידי הלקוח. מובהר, כי מחירי המוצרים המוצגים באתר, והמחייבים את הרוכש, עשויים להיות שונים מהמחירים המוצגים בחנויות בית עם גינה והרוכש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה בדבר אי התאמה, אם וככל שתהייה.

אחריות ושירות

 1. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר בית עם גינה הינם חדשים, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.
 2. האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסופקה יחד עם המוצר לרוכש.
 3. בהעדר אחריות של היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות חברת בית עם גינה תהיה האחראית הבלעדית למוצרים (במסגרת תעודת האחריות המקורית) ובלבד שנעשה שימוש סביר במוצר.

אספקת/הובלות המוצרים

 1. בית עם גינה תדאג לספק כל מוצר הנרכש על מבצע הפעולה באתר, לכתובת בישראל (בכפוף לאמור בסעיף 38 (4) לעיל) שהוקלדה בעת הרכישה. מבצע הפעולה יכול לבחור באופציה של משלוח, אשר יסופק עד 14 ימי עסקים.
 2. חומרים מסוכנים, אשר ניתנים לרכישה דרך האתר, לא יסופקו לכתובת בישראל שהוקלדה בעת הרכישה, והאיסוף יעשה על ידי הרוכש, בכוחות עצמו, בסניף הקרוב למקום מגוריו.
 3. בית עם גינה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. בית עם גינהמתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.
 4. בית עם גינה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של בית עם גינה לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב.
 5. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית בית עם גינה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
 6. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. בהעדר מעלית, משלוחים מעל 25 ק”ג יסופקו ללקוח רק עד למקום הכניסה לבניין, והשליח לא יעלה את המוצרים עד לדירה.
 7. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל בית עם גינה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
 8. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בסעיף 68 לעיל או בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 9. בעת אספקת המוצר, רשאית בית עם גינה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
 10. יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.
 11. בית עם גינה שומרת על זכותה לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה הינו המחיר המפורסם במועד השלמת תהליך ההזמנה.
 12. יובהר, כי דמי המשלוח עשויים להיות שונים ממוצר למוצר וייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בהתאם למשקלם.
 13. תעודת ההזמנה של המוצר תוכנס אל הקרטון החיצוני בו ארוז המוצר שנרכש.
 14. תעודת המשלוח תודבק על הקרטון החיצוני בו ארוז המוצר שנרכש.
 15. מחירי המשלוח המצויינים באתר מתייחסים לקו באר שבע-חדרה. תושבי איו”ש (מעבר לקו הירוק), ושאר חלקי הארץ, נדרשים לתוספת מחיר, יש לפנות לשירות הלקוחות טרם ההזמנה.

חריג ביחס לארונות קיר, שידות אמבטיה, מקלחונים, מחסנים:

זמן האספקה ביחס לארונות קיר הינו מוגדל ועומד על 30 ימי עסקים.
 1. זמן האספקה ביחס לשידות אמבטיה ומקלחונים הינו מוגדל ועומד על 14 ימי עסקים.
 2. , לפי המצויין במפרט הטכני של המוצר באתר. זמן האספקה ביחס למחסנים הינו מוגדל ועומד על 10-21 ימי עסקים.
 3. דמי ההובלה ביחס לרכישת ארונות קיר ישולמו ישירות למוביל/מתקין אשר יישלח ע”י בית עם גינה לביצוע ההובלה/התקנה אצל הרוכש. מובהר כי סעיף זה לא יחול ביחס לאילת וסביבתה שם ההובלה וההרכבה הינם חובה וכחלק ממחיר הרכישה.
 4. הרוכש רשאי להודיע כי אינו מעוניין בהובלה וכי יבצע איסוף עצמי של ארון הקיר וזאת ממחסני היצרן, בכתובות הרשומות בתחתית התקנון כפי שיתעדכן מעת לעת.

תנאים נוספים

 1. בית עם גינה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר בית עם גינה.
 2. המידע וההמלצות הניתנים באתר, לדוגמה המלצות בנושא שיפור ועיצוב הבית, משקפים את עמדת בית עם גינה בלבד, קיימת האפשרות לריבוי דעות בעניינים אלה. משתמש מקבל על עצמו את האחריות לשימוש במידע ובהמלצות המופיעים באתר, ומוותר על כל תביעה כלפי בית עם גינה בכל הכרוך ונובע מכך.
 3. מידע המופיע באתר לגבי מוצרים שאינם מיוצרים על ידי בית עם גינה, נמסר על ידי יצרני אותם מוצרים ובית עם גינה אינה מאמתת מידע זה בעת פרסומו באתר. בית עם גינה לא תישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה, טעות או מצג שווא במידע שקיבלה כאמור.
 4. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, וייתכן כי יהיו הבדלים בין המוצרים לבין תמונותיהם. ולמשתמש לא תהיה תביעה בכל הכרוך ונובע מכך.
 5. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בית עם גינה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של אתרבית עם גינה, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית בית עם גינה להודיע על ביטול עסקת הרכישה.
 6. במידה שתחול או תתגלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה בית עם גינה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.
 7. במידה שיתברר לבית עם גינה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה בית עם גינה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.
 8. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב בית עם גינה לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, לפי העניין, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.
 9. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, אייקונים, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו הנם בבעלותה הבלעדית של בית עם גינה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים אלה ללא קבלת אישור בית עם גינה בכתב ומראש.
 10. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
 11. אין בהצגת המוצרים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם.
 12. רישומי המחשב של בית עם גינה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 13. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר או בדוא”ל, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.
 14. בית עם גינה אינה אחראית על פעילותו התקינה של האתר, ועל אבטחת המידע באתר, על אף שתפעל לשם כך. למשתמש לא תהיה כל תביעה הכרוכה ונובעת מכך.

שירות לקוחות

  1. ניתן לפנות לנציגי השירות של בית עם גינה בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, שאלות לגבי המוצרים, שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, תפעול המוצר, אחריות, וכל נושא אחר על מנת להפוך את חווית הרכישה לקלה, פשוטה, מהירה ונעימה.

לחץ כאן לצור קשר

פרטיות ואבטחת מידע

 1. בית עם גינה עושה כל הניתן על מנת להגן על פרטיות לקוחותיה.
 2. במסגרת זו, לא מועבר מידע רגיש הקשור ללקוחותיה ולחשבונותיהם לידי צדדים שלישיים וכן לא נאגר מידע על אמצעי התשלום, מספר החשבון ופרטי כרטיסי אשראי ובכך נמנעת האפשרות של צד שלשי להגיע לפרטי כרטיסי האשראי. הפרטים מועברים ישירות לאתר מובטח של חברת הסליקה .
 3. לא נעשה שימוש בכתובת הדוא”ל של הלקוח ללא הסכמתו.
 4. בית עם גינה מתחייבת לפעול בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 ותיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ”ב-1982.
 5. בית עם גינה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר.
 6. המשתמש אינו מחויב למסור את פרטיו האישיים, מסירת פרטים כאמור תעשה על פי החלטתו במידה ויחליט לרכוש מוצר הניתן לרכישה באתר.